Übersicht
Bibel
Zum Anfang des biblischen Buches
Zum vorigen Kapitel in der bibel

Das Evangelium nach Markus, Kapitel 1

Zum nächsten Kapitel in der Bibel
.

Die Vorbereitung des Wirkens Jesu: 1,1- 13

.

Johannes der Täufer

Mk 1,1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ [υἱοῦ ϑεοῦ].
[Probleme mit Schrift-Anzeige?]
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes:
Mk 1,2 Καϑὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ, Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ᾄγγελόν μου πρὸ προσώπου σού ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; / er soll den Weg für dich bahnen.
Mk 1,3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίού εὐϑείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,  Eine Stimme ruft in der Wüste: / Bereitet dem Herrn den Weg! / Ebnet ihm die Straßen!
Mk 1,4 ἐγένετο Ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ᾄφεσιν ᾁμαρτιῶν. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden.
Mk 1,5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ ~Ιεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπv αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ᾁμαρτίας αὐτῶν. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
Mk 1,6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσϑίων ἀκρίδας καὶ μέλι ᾄγριον. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.
Mk 1,7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μού οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Mk 1,8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατί αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ᾁγίῳ. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
.

Die Taufe Jesu

Mk 1,9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλϑεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσϑη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Mk 1,10 καὶ εὐϑὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Mk 1,11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.
.

Die Versuchung Jesu

Mk 1,12 Καὶ εὐϑὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste.
Mk 1,13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν ϑηρίων, καὶ οἱ ᾄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. Dort blieb Jesus vierzig Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm.
.

Das Wirken Jesu in Galiläa: 1,14 - 8,26

.

Erstes Auftreten in Galiläa

Mk 1,14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοϑῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλϑεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes
Mk 1,15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!
  .

Die Berufung der ersten Jünger

Mk 1,16 Καὶ παράγων παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ᾁλιεῖς. Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren nämlich Fischer.
Mk 1,17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μού καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσϑαι ᾁλιεῖς ἀνϑρώπων. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Mk 1,18 καὶ εὐϑὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούϑησαν αὐτῷ. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.
Mk 1,19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυά Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her.
Mk 1,20 καὶ εὐϑὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισϑωτῶν ἀπῆλϑον ὀπίσω αὐτοῦ. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.
  .

Jesus in der Synagoge von Kafarnaum

Mk 1,21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ καὶ εὐϑὺς τοῖς σάββασιν εἰσελϑὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. Sie kamen nach Kafarnaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte.
Mk 1,22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der (göttliche) Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten.
Mk 1,23 καὶ εὐϑὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ᾄνϑρωπος ἐν πνεύματι ἀκαϑάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien:
Mk 1,24 λέγων, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλϑες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ᾅγιος τοῦ ϑεοῦ. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.
Mk 1,25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων, Φιμώϑητι καὶ ἔξελϑε ἐξ αὐτοῦ. Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn!
Mk 1,26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάϑαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλϑεν ἐξ αὐτοῦ.  Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei.
Mk 1,27 καὶ ἐϑαμβήϑησαν ᾅπαντες ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτὄ διδαχὴ καινὴ κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαϑάρτοις ἐπιτάσσεί καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. Da erschraken alle und einer fragte den andern: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.
Mk 1,28 καὶ ἐξῆλϑεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐϑὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.
.  

Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus

Mk 1,29 Καὶ εὐϑὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελϑόντες ἦλϑον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. Sie verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas.
Mk 1,30 ἡ δὲ πενϑερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσά καὶ εὐϑὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie,
Mk 1,31 καὶ προσελϑὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie.
.  

Die Heilung von Besessenen und Kranken

Mk 1,32  Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus.
Mk 1,33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν ϑύραν. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt,
Mk 1,34 καὶ ἐϑεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνιά ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden; denn sie wussten, wer er war.
.  

Aufbruch aus Kafarnaum

Mk 1,35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλϑεν καὶ ἀπῆλϑεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten.
Mk 1,36 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετv αὐτοῦ, Simon und seine Begleiter eilten ihm nach,
Mk 1,37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich.
Mk 1,38 καὶ λέγει αὐτοῖς, ῎Αγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλϑον. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige; denn dazu bin ich gekommen.
Mk 1,39 καὶ ἦλϑεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus.
.  

Die Heilung eines Aussätzigen

Mk 1,40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν [καὶ γονυπετῶν] καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν ϑέλῃς δύνασαί με καϑαρίσαι. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.
Mk 1,41 καὶ σπλαγχνισϑεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλώ καϑαρίσϑητι Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es - werde rein!
Mk 1,42 καὶ εὐϑὺς ἀπῆλϑεν ἀπv αὐτοῦ ἡ λέπρά καὶ ἐκαϑαρίσϑη. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein.
Mk 1,43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐϑὺς ἐξέβαλεν αὐτόν Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein:
Mk 1,44 καὶ λέγει αὐτῷ, {Ορα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καϑαρισμοῦ σου ᾃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Nimm dich in Acht! Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis (meiner Gesetzestreue) sein.
Mk 1,45 ὁ δὲ ἐξελϑὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασϑαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελϑεῖν, ἀλλv ἔξω ἐπv ἐρήμοις τόποις ἦν καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοϑεν. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.
Zum vorigen Kapitel in der bibel Zum Anfang des Kapitels in der Bibel Zum nächsten Kapitel in der Bibel
Nach oben scrollen