Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Katholisch-Theologische Fakultät

Fachtheologische Studienrichtung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
011 Fachtheologie (kath.) Inländer 13 5 18 0 0 0 0 0 0
011 Fachtheologie (kath.) Ausländer 6 1 7 0 0 0 0 0 0
Summe

19 6 25 0 0 0 0 0 0
011 Katholische Fachtheologie Inländer 51 35 86 0 0 0 0 0 0
011 Katholische Fachtheologie Ausländer 63 9 72 0 0 0 0 0 0
Summe

114 44 158 0 0 0 0 0 0
133 50 183 0 0 0 0 0 0


Selbständige religionspädagogische Studienrichtung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
012 Katholische Religionspädagogik Inländer 5 4 9 0 0 0 0 0 0
Summe

5 4 9 0 0 0 0 0 0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.) Inländer 6 1 7 0 0 0 0 0 0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.) Ausländer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Summe

8 1 9 0 0 0 0 0 0
193 Katholische Religionspädagogik [B] Inländer 0 0 0 51 56 107 0 0 0
193 Katholische Religionspädagogik [B] Ausländer 0 0 0 3 8 11 0 0 0
Summe

0 0 0 54 64 118 0 0 0
793 Katholische Religionspädagogik [M] Inländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
13 5 18 54 66 120 0 0 0


Kombinierte religionspädagogische Studienrichtung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.) Inländer 2 2 4 2 1 3 0 0 0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.) Ausländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

2 2 4 3 2 5 0 0 0
020 UF Katholische Religion Inländer 0 0 0 13 23 36 4 14 18
020 UF Katholische Religion Ausländer 0 0 0 2 1 3 1 9 10
Summe

0 0 0 15 24 39 5 23 28
2 2 4 18 26 44 5 23 28


Philosophische Studienrichtung an den Katholisch-Theologischen Fakultäten Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.) Inländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.) Ausländer 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Summe

1 4 5 0 0 0 0 0 0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät Inländer 72 32 104 0 0 0 0 0 0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät Ausländer 35 5 40 0 0 0 0 0 0
Summe

107 37 144 0 0 0 0 0 0
108 41 149 0 0 0 0 0 0


Bakkalaureatsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
033 Bakkalaureatsstudium Inländer 51 56 107 0 0 0 0 0 0
033 Bakkalaureatsstudium Ausländer 3 8 11 0 0 0 0 0 0
Summe

54 64 118 0 0 0 0 0 0
54 64 118 0 0 0 0 0 0


Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0


Magisterstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
066 Magisterstudium Inländer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Summe

0 2 2 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0


Studium zur Erwerbung des Doktorates der Theologie an Katholisch-Theologischen Fakultäten Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie Inländer 20 11 31 0 0 0 0 0 0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie Ausländer 62 3 65 0 0 0 0 0 0
Summe

82 14 96 0 0 0 0 0 0
    011 Fachtheologie (kath.) Inländer 0 0 0 6 3 9 0 0 0
    011 Fachtheologie (kath.) Ausländer 0 0 0 10 0 10 0 0 0
Summe

0 0 0 16 3 19 0 0 0
    011 Katholische Fachtheologie Inländer 0 0 0 10 6 16 0 0 0
    011 Katholische Fachtheologie Ausländer 0 0 0 52 3 55 0 0 0
Summe

0 0 0 62 9 71 0 0 0
    012 Katholische Religionspädagogik Inländer 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Summe

0 0 0 3 0 3 0 0 0
    012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.) Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
    020 UF Katholische Religion Inländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
82 14 96 82 14 96 0 0 0


Studium zur Erwerbung des Doktorates der Philosophie an einer Katholisch-Theologischen Fakultät Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.) Inländer 9 2 11 0 0 0 0 0 0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.) Ausländer 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Summe

18 2 20 0 0 0 0 0 0
    030 Philosophie (kath.-theol.Fak.) Inländer 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Summe

0 0 0 3 0 3 0 0 0
    030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät Inländer 0 0 0 6 2 8 0 0 0
    030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät Ausländer 0 0 0 9 0 9 0 0 0
Summe

0 0 0 15 2 17 0 0 0
18 2 20 18 2 20 0 0 0


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 13 25 38 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Summe

15 26 41 0 0 0 0 0 0
192 Lehramtsstudium Inländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 27 42 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 243 177 420 95 95 190 4 14 18
Ausländer 183 30 213 77 13 90 1 9 10
Summe 426 207 633 172 108 280 5 23 28

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Rechtswissenschaftliche Fakultät

Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften Inländer 176 138 314 0 0 0 0 0 0
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften Ausländer 33 16 49 0 0 0 0 0 0
Summe

209 154 363 0 0 0 0 0 0
    101 Rechtswissenschaften Inländer 0 0 0 176 138 314 0 0 0
    101 Rechtswissenschaften Ausländer 0 0 0 25 10 35 0 0 0
Summe

0 0 0 201 148 349 0 0 0
    102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss. Ausländer 0 0 0 8 6 14 0 0 0
Summe

0 0 0 8 6 14 0 0 0
209 154 363 209 154 363 0 0 0


Studienrichtung Rechtswissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
101 Rechtswissenschaften Inländer 907 944 1851 0 0 0 0 0 0
101 Rechtswissenschaften Ausländer 55 66 121 0 0 0 0 0 0
Summe

962 1010 1972 0 0 0 0 0 0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss. Inländer 4 3 7 0 0 0 0 0 0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss. Ausländer 172 187 359 0 0 0 0 0 0
Summe

176 190 366 0 0 0 0 0 0
1138 1200 2338 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Wirtschaftsrecht Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
115 Wirtschaftsrecht Inländer 552 400 952 0 0 0 0 0 0
115 Wirtschaftsrecht Ausländer 49 28 77 0 0 0 0 0 0
Summe

601 428 1029 0 0 0 0 0 0
601 428 1029 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 1639 1485 3124 176 138 314 0 0 0
Ausländer 309 297 606 33 16 49 0 0 0
Summe 1948 1782 3730 209 154 363 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Betriebswirtschaft

Studium zur Erwerbung des Doktorats der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss. Inländer 162 99 261 0 0 0 0 0 0
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss. Ausländer 68 32 100 0 0 0 0 0 0
Summe

230 131 361 0 0 0 0 0 0
    151 Betriebswirtschaft Inländer 0 0 0 119 60 179 0 0 0
    151 Betriebswirtschaft Ausländer 0 0 0 58 24 82 0 0 0
Summe

0 0 0 177 84 261 0 0 0
    151 Betriebswirtschaft (Stzw) Inländer 0 0 0 7 2 9 0 0 0
    151 Betriebswirtschaft (Stzw) Ausländer 0 0 0 5 2 7 0 0 0
Summe

0 0 0 12 4 16 0 0 0
    155 Int.Stud.Prog. Wirtschaftswissenschaften Inländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
    155 Internationale Wirtschaftswissenschaften Inländer 0 0 0 28 23 51 0 0 0
    155 Internationale Wirtschaftswissenschaften Ausländer 0 0 0 3 6 9 0 0 0
Summe

0 0 0 31 29 60 0 0 0
    170 Wirtschaftspädagogik Inländer 0 0 0 8 12 20 0 0 0
    170 Wirtschaftspädagogik Ausländer 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Summe

0 0 0 10 12 22 0 0 0
230 131 361 230 131 361 0 0 0


Studienrichtung Betriebswirtschaft Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
151 Betriebswirtschaft (Stzw) Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 0 1 0 0 0 0 0 0
151 Betriebswirtschaft Inländer 1359 974 2333 0 0 0 0 0 0
151 Betriebswirtschaft Ausländer 551 313 864 0 0 0 0 0 0
Summe

1910 1287 3197 0 0 0 0 0 0
1911 1287 3198 0 0 0 0 0 0


Internationales Studienprogramm Wirtschaftswissenschaften mit internationaler Ausrichtung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften Inländer 732 695 1427 0 0 0 0 0 0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften Ausländer 351 200 551 0 0 0 0 0 0
Summe

1083 895 1978 0 0 0 0 0 0
1083 895 1978 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Wirtschaftspädagogik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
170 Wirtschaftspädagogik Inländer 228 325 553 0 0 0 0 0 0
170 Wirtschaftspädagogik Ausländer 16 21 37 0 0 0 0 0 0
Summe

244 346 590 0 0 0 0 0 0
244 346 590 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Betriebswirtschaft
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 2481 2093 4574 162 99 261 0 0 0
Ausländer 987 566 1553 68 32 100 0 0 0
Summe 3468 2659 6127 230 131 361 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie

Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Summe

2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der Philosophie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
092 Dr.-Studium der Philosophie Inländer 34 19 53 0 0 0 0 0 0
092 Dr.-Studium der Philosophie Ausländer 9 11 20 0 0 0 0 0 0
Summe

43 30 73 0 0 0 0 0 0
    300 Politikwissenschaft Inländer 0 0 0 34 19 53 0 0 0
    300 Politikwissenschaft Ausländer 0 0 0 9 11 20 0 0 0
Summe

0 0 0 43 30 73 0 0 0
43 30 73 43 30 73 0 0 0


Studienrichtung Politikwissenschaft Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
300 Politikwissenschaft Inländer 600 401 1001 0 1 1 0 0 0
300 Politikwissenschaft Ausländer 228 130 358 0 0 0 0 0 0
Summe

828 531 1359 0 1 1 0 0 0
828 531 1359 0 1 1 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 636 420 1056 34 20 54 0 0 0
Ausländer 237 141 378 9 11 20 0 0 0
Summe 873 561 1434 43 31 74 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik

Studium zur Erwerbung des Doktorats der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss. Inländer 28 11 39 0 0 0 0 0 0
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss. Ausländer 6 4 10 0 0 0 0 0 0
Summe

34 15 49 0 0 0 0 0 0
    140 Volkswirtschaft Inländer 0 0 0 28 11 39 0 0 0
    140 Volkswirtschaft Ausländer 0 0 0 6 4 10 0 0 0
Summe

0 0 0 34 15 49 0 0 0
34 15 49 34 15 49 0 0 0


Studienrichtung Volkswirtschaft Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
140 Volkswirtschaft Inländer 331 148 479 0 0 0 0 0 0
140 Volkswirtschaft Ausländer 92 48 140 0 0 0 0 0 0
Summe

423 196 619 0 0 0 0 0 0
423 196 619 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 359 159 518 28 11 39 0 0 0
Ausländer 98 52 150 6 4 10 0 0 0
Summe 457 211 668 34 15 49 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Bildungswissenschaften

Doktoratsstudium der Philosophie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
092 Dr.-Studium der Philosophie Inländer 27 56 83 0 0 0 0 0 0
092 Dr.-Studium der Philosophie Ausländer 5 16 21 0 0 0 0 0 0
Summe

32 72 104 0 0 0 0 0 0
    297 Pädagogik Inländer 0 0 0 25 45 70 0 0 0
    297 Pädagogik Ausländer 0 0 0 2 11 13 0 0 0
Summe

0 0 0 27 56 83 0 0 0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw) Inländer 0 0 0 1 3 4 0 0 0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw) Ausländer 0 0 0 1 2 3 0 0 0
Summe

0 0 0 2 5 7 0 0 0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw) Inländer 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Summe

0 0 0 0 4 4 0 0 0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw) Ausländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw) Inländer 0 0 0 0 4 4 0 0 0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw) Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 4 5 0 0 0
    464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw) Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw) Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw) Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 2 0 2 0 0 0
32 72 104 32 72 104 0 0 0


Studienrichtung Pädagogik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
297 Pädagogik Inländer 142 687 829 0 2 2 0 0 0
297 Pädagogik Ausländer 71 276 347 0 0 0 0 0 0
Summe

213 963 1176 0 2 2 0 0 0
457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw) Inländer 15 50 65 0 0 0 0 0 0
457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw) Ausländer 10 11 21 0 0 0 0 0 0
Summe

25 61 86 0 0 0 0 0 0
458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw) Inländer 14 128 142 0 0 0 0 0 0
458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw) Ausländer 8 67 75 0 0 0 0 0 0
Summe

22 195 217 0 0 0 0 0 0
459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw) Inländer 15 95 110 0 0 0 0 0 0
459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw) Ausländer 3 33 36 0 0 0 0 0 0
Summe

18 128 146 0 0 0 0 0 0
461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw) Inländer 22 164 186 0 0 0 0 0 0
461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw) Ausländer 4 24 28 0 0 0 0 0 0
Summe

26 188 214 0 0 0 0 0 0
464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw) Inländer 0 22 22 0 0 0 0 0 0
464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw) Ausländer 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Summe

0 27 27 0 0 0 0 0 0
465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw) Inländer 8 33 41 0 0 0 0 0 0
465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw) Ausländer 2 13 15 0 0 0 0 0 0
Summe

10 46 56 0 0 0 0 0 0
314 1608 1922 0 2 2 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Bildungswissenschaften
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 243 1235 1478 27 58 85 0 0 0
Ausländer 103 445 548 5 16 21 0 0 0
Summe 346 1680 2026 32 74 106 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Philosophisch-Historische Fakultät

Bakkalaureatsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
033 Bakkalaureatsstudium Inländer 190 187 377 0 0 0 0 0 0
033 Bakkalaureatsstudium Ausländer 83 81 164 0 0 0 0 0 0
Summe

273 268 541 0 0 0 0 0 0
273 268 541 0 0 0 0 0 0


Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 5 7 12 0 0 0 0 0 0
Summe

5 7 12 0 0 0 0 0 0
5 7 12 0 0 0 0 0 0


Magisterstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
066 Magisterstudium Inländer 8 15 23 0 0 0 0 0 0
066 Magisterstudium Ausländer 8 5 13 0 0 0 0 0 0
Summe

16 20 36 0 0 0 0 0 0
16 20 36 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der Philosophie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
092 Dr.-Studium der Philosophie Inländer 50 69 119 0 0 0 0 0 0
092 Dr.-Studium der Philosophie Ausländer 24 19 43 0 0 0 0 0 0
Summe

74 88 162 0 0 0 0 0 0
    296 Philosophie Inländer 0 0 0 17 5 22 0 0 0
    296 Philosophie Ausländer 0 0 0 6 2 8 0 0 0
Summe

0 0 0 23 7 30 0 0 0
    299 UF Psychologie und Philosophie Inländer 0 0 0 2 3 5 0 0 0
Summe

0 0 0 2 3 5 0 0 0
    308 Volkskunde Inländer 0 0 0 2 4 6 0 0 0
    308 Volkskunde Ausländer 0 0 0 1 3 4 0 0 0
Summe

0 0 0 3 7 10 0 0 0
    309 Ur- und Frühgeschichte Inländer 0 0 0 3 2 5 0 0 0
Summe

0 0 0 3 2 5 0 0 0
    310 Alte Geschichte und Altertumskunde Inländer 0 0 0 0 6 6 0 0 0
    310 Alte Geschichte und Altertumskunde Ausländer 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Summe

0 0 0 2 7 9 0 0 0
    312 Geschichte Inländer 0 0 0 10 21 31 0 0 0
    312 Geschichte Ausländer 0 0 0 13 6 19 0 0 0
Summe

0 0 0 23 27 50 0 0 0
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Summe

0 0 0 0 4 4 0 0 0
    314 Klassische Archäologie Inländer 0 0 0 4 7 11 0 0 0
    314 Klassische Archäologie Ausländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

0 0 0 5 8 13 0 0 0
    315 Kunstgeschichte Inländer 0 0 0 8 14 22 0 0 0
    315 Kunstgeschichte Ausländer 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Summe

0 0 0 8 18 26 0 0 0
    316 Musikwissenschaft Inländer 0 0 0 3 2 5 0 0 0
    316 Musikwissenschaft Ausländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 3 4 7 0 0 0
    320 Kunstgeschichte Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
    392 Sprachen und Kulturen des alten Orients Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    392 Sprachen und Kulturen des alten Orients Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 1 2 0 0 0
74 88 162 74 88 162 0 0 0


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 60 70 130 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 22 46 68 0 0 0 0 0 0
Summe

82 116 198 0 0 0 0 0 0
82 116 198 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Philosophie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
296 Philosophie Inländer 1 3 4 2 1 3 0 0 0
296 Philosophie Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

2 3 5 2 1 3 0 0 0
541 Philosophie [B] Inländer 0 0 0 147 77 224 0 0 0
541 Philosophie [B] Ausländer 0 0 0 63 57 120 0 0 0
Summe

0 0 0 210 134 344 0 0 0
941 Philosophie [M] Inländer 0 0 0 5 7 12 0 0 0
941 Philosophie [M] Ausländer 0 0 0 6 4 10 0 0 0
Summe

0 0 0 11 11 22 0 0 0
2 3 5 223 146 369 0 0 0


Studienrichtung Philosophie, Pädagogik und Psychologie (Lehramt an höheren Schulen) Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie Inländer 1 1 2 3 4 7 0 0 0
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

2 1 3 3 4 7 0 0 0
299 UF Psychologie und Philosophie Inländer 0 0 0 14 29 43 41 79 120
299 UF Psychologie und Philosophie Ausländer 0 0 0 7 10 17 16 16 32
Summe

0 0 0 21 39 60 57 95 152
2 1 3 24 43 67 57 95 152


Studienrichtung Volkskunde (Ethnologie Europaea) Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea) Inländer 2 2 4 0 0 0 0 0 0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea) Ausländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

2 3 5 0 0 0 0 0 0
623 Europäische Ethnologie (Volkskunde) [B] Inländer 0 0 0 33 90 123 0 0 0
623 Europäische Ethnologie (Volkskunde) [B] Ausländer 0 0 0 15 22 37 0 0 0
Summe

0 0 0 48 112 160 0 0 0
823 Europäische Ethnologie (Volkskunde) [M] Inländer 0 0 0 2 7 9 0 0 0
823 Europäische Ethnologie (Volkskunde) [M] Ausländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

0 0 0 3 8 11 0 0 0
2 3 5 51 120 171 0 0 0


Studienrichtung Ur- und Frühgeschichte Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
309 Ur- und Frühgeschichte Inländer 11 6 17 2 1 3 0 0 0
309 Ur- und Frühgeschichte Ausländer 8 2 10 1 1 2 0 0 0
Summe

19 8 27 3 2 5 0 0 0
601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol. [B] Inländer 0 0 0 10 20 30 0 0 0
601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol. [B] Ausländer 0 0 0 5 2 7 0 0 0
Summe

0 0 0 15 22 37 0 0 0
801 Ur- und Frühgeschichte [M] Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
801 Ur- und Frühgeschichte [M] Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 1 2 0 0 0
802 Mittelalter- und Neuzeitarchäologie [M] Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
19 8 27 20 25 45 0 0 0


Studienrichtung Alte Geschichte und Altertumskunde Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
310 Alte Geschichte und Altertumskunde Inländer 19 21 40 0 0 0 0 0 0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde Ausländer 5 5 10 0 0 0 0 0 0
Summe

24 26 50 0 0 0 0 0 0
24 26 50 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Geschichte Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
312 Geschichte Inländer 209 117 326 0 0 0 0 0 0
312 Geschichte Ausländer 118 98 216 0 0 0 0 0 0
Summe

327 215 542 0 0 0 0 0 0
312 Geschichte (Stzw) Inländer 5 3 8 1 1 2 0 0 0
312 Geschichte (Stzw) Ausländer 3 3 6 1 0 1 0 0 0
Summe

8 6 14 2 1 3 0 0 0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw) Inländer 4 1 5 5 2 7 0 0 0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw) Ausländer 0 3 3 0 2 2 0 0 0
Summe

4 4 8 5 4 9 0 0 0
313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer 0 0 0 40 33 73 46 69 115
313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Ausländer 0 0 0 15 33 48 16 17 33
Summe

0 0 0 55 66 121 62 86 148
339 225 564 62 71 133 62 86 148


Studienrichtung Klassische Archäologie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
314 Klassische Archäologie Inländer 18 30 48 0 1 1 0 0 0
314 Klassische Archäologie Ausländer 13 19 32 1 0 1 0 0 0
Summe

31 49 80 1 1 2 0 0 0
31 49 80 1 1 2 0 0 0


Studienrichtung Kunstgeschichte Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
315 Kunstgeschichte Inländer 56 189 245 0 0 0 0 0 0
315 Kunstgeschichte Ausländer 12 84 96 0 0 0 0 0 0
Summe

68 273 341 0 0 0 0 0 0
320 Kunstgeschichte Inländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
320 Kunstgeschichte Ausländer 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Summe

1 4 5 0 0 0 0 0 0
69 277 346 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Musikwissenschaft Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
316 Musikwissenschaft Inländer 30 24 54 0 0 0 0 0 0
316 Musikwissenschaft Ausländer 16 13 29 0 0 0 0 0 0
Summe

46 37 83 0 0 0 0 0 0
46 37 83 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Sprachen und Kulturen des Alten Orients Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients Inländer 11 18 29 0 0 0 0 0 0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients Ausländer 2 8 10 0 0 0 0 0 0
Summe

13 26 39 0 0 0 0 0 0
13 26 39 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Philosophisch-Historische Fakultät
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 681 763 1444 315 343 658 87 148 235
Ausländer 316 391 707 140 151 291 32 33 65
Summe 997 1154 2151 455 494 949 119 181 300

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät

Bakkalaureatsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
033 Bakkalaureatsstudium Inländer 34 108 142 0 0 0 0 0 0
033 Bakkalaureatsstudium Ausländer 7 27 34 0 0 0 0 0 0
Summe

41 135 176 0 0 0 0 0 0
41 135 176 0 0 0 0 0 0


Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 4 9 13 0 0 0 0 0 0
050 Erweiterungsstudium: Ausländer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Summe

4 11 15 0 0 0 0 0 0
4 11 15 0 0 0 0 0 0


Magisterstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
066 Magisterstudium Inländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
066 Magisterstudium Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

2 1 3 0 0 0 0 0 0
2 1 3 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Vergleichende Literaturwissenschaft Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
393 Vergleichende Literaturwissenschaft Inländer 38 113 151 0 0 0 0 0 0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft Ausländer 3 24 27 0 0 0 0 0 0
Summe

41 137 178 0 0 0 0 0 0
41 137 178 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der Philosophie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
092 Dr.-Studium der Philosophie Inländer 21 69 90 0 0 0 0 0 0
092 Dr.-Studium der Philosophie Ausländer 3 19 22 0 0 0 0 0 0
Summe

24 88 112 0 0 0 0 0 0
    324 Übersetzen (Stzw) Inländer 0 0 0 1 2 3 0 0 0
    324 Übersetzen (Stzw) Ausländer 0 0 0 1 2 3 0 0 0
Summe

0 0 0 2 4 6 0 0 0
    325 Dolmetschen (Stzw) Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
    327 Sprachwissenschaft Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    327 Sprachwissenschaft Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
    328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw) Inländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

0 0 0 1 1 2 0 0 0
    329 Angewandte Sprachwissenschaft (Stzw) Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
    331 Deutsche Philologie Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
    332 Deutsche Philologie Inländer 0 0 0 6 18 24 0 0 0
    332 Deutsche Philologie Ausländer 0 0 0 0 7 7 0 0 0
Summe

0 0 0 6 25 31 0 0 0
    333 UF Deutsch Inländer 0 0 0 2 3 5 0 0 0
Summe

0 0 0 2 3 5 0 0 0
    337 Klassische Philologie - Latein Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    337 Klassische Philologie - Latein Ausländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

0 0 0 1 2 3 0 0 0
    338 UF Latein Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
    342 Englisch Inländer 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    342 Englisch Ausländer 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Summe

0 0 0 0 0 0 0 2 2
    343 Anglistik und Amerikanistik Inländer 0 0 0 4 10 14 0 0 0
    343 Anglistik und Amerikanistik Ausländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 4 12 16 0 0 0
    344 UF Englisch Inländer 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Summe

0 0 0 0 4 4 0 0 0
    345 Französisch Inländer 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Summe

0 0 0 0 0 0 1 0 1
    346 Französisch Inländer 0 0 0 1 3 4 0 0 0
    346 Französisch Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 4 5 0 0 0
    347 UF Französisch Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    347 UF Französisch Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
    348 Italienisch Inländer 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    348 Italienisch Ausländer 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Summe

0 0 0 0 0 0 0 3 3
    349 Italienisch Inländer 0 0 0 1 5 6 0 0 0
    349 Italienisch Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 2 5 7 0 0 0
    350 UF Italienisch Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
    351 Spanisch Ausländer 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Summe

0 0 0 0 0 0 1 0 1
    352 Spanisch Inländer 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Summe

0 0 0 0 3 3 0 0 0
    353 UF Spanisch Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
    361 Russisch (Stzw) Inländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
    361 Russisch (Stzw) Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 3 3 0 0 0
    393 Vergleichende Literaturwissenschaft Inländer 0 0 0 3 13 16 0 0 0
    393 Vergleichende Literaturwissenschaft Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 3 14 17 0 0 0
24 88 112 24 88 112 2 5 7


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 65 334 399 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 12 72 84 0 0 0 0 0 0
Summe

77 406 483 0 0 0 0 0 0
77 406 483 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Romanistik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
236 Romanistik Inländer 173 503 676 0 0 0 0 0 0
236 Romanistik Ausländer 50 134 184 0 0 0 0 0 0
Summe

223 637 860 0 0 0 0 0 0
    346 Französisch Inländer 0 0 0 23 118 141 0 0 0
    346 Französisch Ausländer 0 0 0 9 33 42 0 0 0
Summe

0 0 0 32 151 183 0 0 0
    349 Italienisch Inländer 0 0 0 46 141 187 0 0 0
    349 Italienisch Ausländer 0 0 0 12 40 52 0 0 0
Summe

0 0 0 58 181 239 0 0 0
    352 Spanisch Inländer 0 0 0 104 244 348 0 0 0
    352 Spanisch Ausländer 0 0 0 29 61 90 0 0 0
Summe

0 0 0 133 305 438 0 0 0
223 637 860 223 637 860 0 0 0


Studienrichtung Slawistik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch [B] Inländer 0 0 0 10 31 41 0 0 0
651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch [B] Ausländer 0 0 0 2 10 12 0 0 0
Summe

0 0 0 12 41 53 0 0 0
652 Russisch [B] Inländer 0 0 0 24 77 101 0 0 0
652 Russisch [B] Ausländer 0 0 0 5 17 22 0 0 0
Summe

0 0 0 29 94 123 0 0 0
851 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch [M] Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
851 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch [M] Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 2 0 2 0 0 0
852 Russisch [M] Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 43 136 179 0 0 0


Studienrichtung Übersetzer- und Dolmetscherausbildung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
322 Medienkommunikation (Stzw) Inländer 2 9 11 0 0 0 0 0 0
322 Medienkommunikation (Stzw) Ausländer 1 3 4 0 0 0 0 0 0
Summe

3 12 15 0 0 0 0 0 0
    342 Englisch Inländer 0 0 0 2 8 10 0 0 0
    342 Englisch Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 3 8 11 0 0 0
    345 Französisch Inländer 0 0 0 0 1 1 0 2 2
    345 Französisch Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Summe

0 0 0 0 2 2 0 3 3
    348 Italienisch Inländer 0 0 0 0 0 0 2 0 2
    348 Italienisch Ausländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 2 0 2
    351 Spanisch Inländer 0 0 0 0 0 0 0 6 6
    351 Spanisch Ausländer 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Summe

0 0 0 0 0 0 1 8 9
    360 Russisch Inländer 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Summe

0 0 0 0 0 0 0 1 1
323 Übersetzen und Dolmetschen Inländer 41 287 328 0 0 0 0 0 0
323 Übersetzen und Dolmetschen Ausländer 26 155 181 0 0 0 0 0 0
Summe

67 442 509 0 0 0 0 0 0
    331 Deutsch Inländer 0 0 0 1 5 6 0 0 0
    331 Deutsch Ausländer 0 0 0 6 48 54 0 0 0
Summe

0 0 0 7 53 60 0 0 0
    342 Englisch Inländer 0 0 0 21 142 163 5 36 41
    342 Englisch Ausländer 0 0 0 5 37 42 12 69 81
Summe

0 0 0 26 179 205 17 105 122
    345 Französisch Inländer 0 0 0 4 59 63 8 42 50
    345 Französisch Ausländer 0 0 0 2 9 11 1 24 25
Summe

0 0 0 6 68 74 9 66 75
    348 Italienisch Inländer 0 0 0 7 48 55 2 35 37
    348 Italienisch Ausländer 0 0 0 12 49 61 2 13 15
Summe

0 0 0 19 97 116 4 48 52
    351 Spanisch Inländer 0 0 0 7 26 33 17 113 130
    351 Spanisch Ausländer 0 0 0 1 7 8 9 39 48
Summe

0 0 0 8 33 41 26 152 178
    360 Russisch Inländer 0 0 0 1 7 8 9 61 70
    360 Russisch Ausländer 0 0 0 0 5 5 2 10 12
Summe

0 0 0 1 12 13 11 71 82
324 Übersetzen (Stzw) Inländer 7 55 62 0 0 0 0 0 0
324 Übersetzen (Stzw) Ausländer 2 29 31 0 0 0 0 0 0
Summe

9 84 93 0 0 0 0 0 0
324 Übersetzerausbildung (Stzw) Inländer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
324 Übersetzerausbildung (Stzw) Ausländer 1 5 6 0 0 0 0 0 0
Summe

1 7 8 0 0 0 0 0 0
    331 Deutsch Ausländer 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Summe

0 0 0 0 4 4 0 0 0
    342 Englisch Inländer 0 0 0 4 40 44 1 2 3
    342 Englisch Ausländer 0 0 0 2 7 9 1 17 18
Summe

0 0 0 6 47 53 2 19 21
    345 Französisch Inländer 0 0 0 1 11 12 1 10 11
    345 Französisch Ausländer 0 0 0 1 2 3 0 6 6
Summe

0 0 0 2 13 15 1 16 17
    348 Italienisch Inländer 0 0 0 2 6 8 1 6 7
    348 Italienisch Ausländer 0 0 0 0 18 18 1 5 6
Summe

0 0 0 2 24 26 2 11 13
    351 Spanisch Inländer 0 0 0 0 0 0 3 31 34
    351 Spanisch Ausländer 0 0 0 0 3 3 1 6 7
Summe

0 0 0 0 3 3 4 37 41
    360 Russisch Inländer 0 0 0 0 0 0 1 8 9
Summe

0 0 0 0 0 0 1 8 9
325 Dolmetschen (Stzw) Inländer 6 27 33 0 0 0 0 0 0
325 Dolmetschen (Stzw) Ausländer 1 11 12 0 0 0 0 0 0
Summe

7 38 45 0 0 0 0 0 0
325 Dolmetscherausbildung (Stzw) Ausländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

0 1 1 0 0 0 0 0 0
    331 Deutsch Ausländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

0 0 0 1 1 2 0 0 0
    342 Englisch Inländer 0 0 0 3 20 23 1 0 1
    342 Englisch Ausländer 0 0 0 0 3 3 1 7 8
Summe

0 0 0 3 23 26 2 7 9
    345 Französisch Inländer 0 0 0 1 6 7 0 4 4
    345 Französisch Ausländer 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Summe

0 0 0 1 6 7 0 7 7
    348 Italienisch Inländer 0 0 0 2 1 3 2 1 3
    348 Italienisch Ausländer 0 0 0 0 7 7 0 1 1
Summe

0 0 0 2 8 10 2 2 4
    351 Spanisch Inländer 0 0 0 0 0 0 3 15 18
    351 Spanisch Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Summe

0 0 0 0 1 1 3 16 19
    360 Russisch Inländer 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Summe

0 0 0 0 0 0 0 7 7
87 584 671 87 584 671 87 584 671


Studienrichtung Sprachwissenschaft Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
327 Sprachwissenschaft Inländer 24 48 72 0 1 1 0 0 0
327 Sprachwissenschaft Ausländer 6 8 14 0 0 0 0 0 0
Summe

30 56 86 0 1 1 0 0 0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw) Inländer 4 23 27 0 0 0 0 0 0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw) Ausländer 0 6 6 0 0 0 0 0 0
Summe

4 29 33 0 0 0 0 0 0
330 Indogermanistik (Stzw) Inländer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
330 Indogermanistik (Stzw) Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 2 3 0 0 0 0 0 0
35 87 122 0 1 1 0 0 0


Studienrichtung Deutsche Philologie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
332 Deutsche Philologie Inländer 51 145 196 0 0 0 0 0 0
332 Deutsche Philologie Ausländer 35 102 137 0 0 0 0 0 0
Summe

86 247 333 0 0 0 0 0 0
332 Deutsche Philologie (Stzw) Inländer 0 2 2 0 1 1 0 0 0
332 Deutsche Philologie (Stzw) Ausländer 1 3 4 0 5 5 0 0 0
Summe

1 5 6 0 6 6 0 0 0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw) Inländer 2 5 7 0 1 1 0 0 0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw) Ausländer 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Summe

2 5 7 0 4 4 0 0 0
333 UF Deutsch Inländer 0 0 0 22 66 88 21 33 54
333 UF Deutsch Ausländer 0 0 0 8 20 28 7 36 43
Summe

0 0 0 30 86 116 28 69 97
89 257 346 30 96 126 28 69 97


Studienrichtung Klassische Philologie (Latein) Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
337 Klassische Philologie - Latein Inländer 7 4 11 0 0 0 0 0 0
337 Klassische Philologie - Latein Ausländer 2 2 4 0 0 0 0 0 0
Summe

9 6 15 0 0 0 0 0 0
337 Latein (Stzw) Ausländer 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Summe

0 1 1 0 1 1 0 0 0
338 LA Latein (Stzw) Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
338 UF Latein Inländer 0 0 0 2 7 9 5 12 17
338 UF Latein Ausländer 0 0 0 0 5 5 1 1 2
Summe

0 0 0 2 12 14 6 13 19
9 7 16 2 14 16 6 13 19


Studienrichtung Klassische Philologie (Griechisch) Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
340 Griechisch (Stzw) Ausländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

0 1 1 0 0 0 0 0 0
340 Klassische Philologie - Griechisch Inländer 2 2 4 0 0 0 0 0 0
340 Klassische Philologie - Griechisch Ausländer 4 2 6 0 0 0 0 0 0
Summe

6 4 10 0 0 0 0 0 0
341 UF Griechisch Inländer 0 0 0 0 0 0 1 0 1
341 UF Griechisch Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 3 3
Summe

0 0 0 0 1 1 1 3 4
6 5 11 0 1 1 1 3 4


Studienrichtung Anglistik und Amerikanistik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
343 Anglistik und Amerikanistik Inländer 51 165 216 0 0 0 0 0 0
343 Anglistik und Amerikanistik Ausländer 17 93 110 0 0 0 0 0 0
Summe

68 258 326 0 0 0 0 0 0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw) Inländer 3 3 6 0 1 1 0 0 0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw) Ausländer 0 7 7 0 1 1 0 0 0
Summe

3 10 13 0 2 2 0 0 0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw) Inländer 3 8 11 3 4 7 0 0 0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw) Ausländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

3 9 12 3 4 7 0 0 0
344 UF Englisch Inländer 0 0 0 29 145 174 26 74 100
344 UF Englisch Ausländer 0 0 0 3 27 30 1 14 15
Summe

0 0 0 32 172 204 27 88 115
74 277 351 35 178 213 27 88 115


Studienrichtung Französisch Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
346 Französisch (Stzw) Ausländer 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Summe

0 1 1 0 1 1 0 0 0
347 LA Französisch (Stzw) Inländer 0 3 3 0 4 4 0 0 0
347 LA Französisch (Stzw) Ausländer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Summe

0 5 5 0 4 4 0 0 0
347 UF Französisch Inländer 0 0 0 4 31 35 6 58 64
347 UF Französisch Ausländer 0 0 0 0 3 3 1 7 8
Summe

0 0 0 4 34 38 7 65 72
0 6 6 4 39 43 7 65 72


Studienrichtung Italienisch Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
349 Italienisch (Stzw) Inländer 0 1 1 1 1 2 0 0 0
349 Italienisch (Stzw) Ausländer 0 1 1 0 2 2 0 0 0
Summe

0 2 2 1 3 4 0 0 0
350 LA Italienisch (Stzw) Inländer 1 3 4 0 2 2 0 0 0
Summe

1 3 4 0 2 2 0 0 0
350 UF Italienisch Inländer 0 0 0 2 38 40 10 67 77
350 UF Italienisch Ausländer 0 0 0 1 8 9 4 24 28
Summe

0 0 0 3 46 49 14 91 105
1 5 6 4 51 55 14 91 105


Studienrichtung Spanisch Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
352 Spanisch (Stzw) Inländer 1 0 1 1 2 3 0 0 0
352 Spanisch (Stzw) Ausländer 0 0 0 0 6 6 0 0 0
Summe

1 0 1 1 8 9 0 0 0
353 LA Spanisch (Stzw) Inländer 0 2 2 1 6 7 0 0 0
Summe

0 2 2 1 6 7 0 0 0
353 UF Spanisch Inländer 0 0 0 2 22 24 18 65 83
353 UF Spanisch Ausländer 0 0 0 0 2 2 5 12 17
Summe

0 0 0 2 24 26 23 77 100
1 2 3 4 38 42 23 77 100


Studienrichtung Russisch Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
361 Russisch (Stzw) Inländer 1 1 2 0 1 1 0 0 0
Summe

1 1 2 0 1 1 0 0 0
362 LA Russisch (Stzw) Inländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

0 1 1 0 0 0 0 0 0
362 UF Russisch Inländer 0 0 0 0 2 2 1 5 6
362 UF Russisch Ausländer 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Summe

0 0 0 0 2 2 1 6 7
1 2 3 0 3 3 1 6 7Zusammenfassung Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 542 1935 2477 352 1397 1749 145 696 841
Ausländer 173 712 885 104 469 573 51 305 356
Summe 715 2647 3362 456 1866 2322 196 1001 1197

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Biologie

Bakkalaureatsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
033 Bakkalaureatsstudium Inländer 183 252 435 0 0 0 0 0 0
033 Bakkalaureatsstudium Ausländer 82 121 203 0 0 0 0 0 0
Summe

265 373 638 0 0 0 0 0 0
265 373 638 0 0 0 0 0 0


Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 3 3 6 0 0 0 0 0 0
Summe

3 3 6 0 0 0 0 0 0
3 3 6 0 0 0 0 0 0


Magisterstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
066 Magisterstudium Inländer 39 49 88 0 0 0 0 0 0
066 Magisterstudium Ausländer 13 20 33 0 0 0 0 0 0
Summe

52 69 121 0 0 0 0 0 0
52 69 121 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der Naturwissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Inländer 49 45 94 0 0 0 0 0 0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Ausländer 19 27 46 0 0 0 0 0 0
Summe

68 72 140 0 0 0 0 0 0
    437 Biologie Inländer 0 0 0 4 2 6 0 0 0
    437 Biologie Ausländer 0 0 0 2 2 4 0 0 0
Summe

0 0 0 6 4 10 0 0 0
    438 Botanik (Stzw) Inländer 0 0 0 6 7 13 0 0 0
    438 Botanik (Stzw) Ausländer 0 0 0 3 5 8 0 0 0
Summe

0 0 0 9 12 21 0 0 0
    439 Zoologie (Stzw) Inländer 0 0 0 11 7 18 0 0 0
    439 Zoologie (Stzw) Ausländer 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Summe

0 0 0 13 8 21 0 0 0
    440 Mikrobiologie (Stzw) Inländer 0 0 0 11 15 26 0 0 0
    440 Mikrobiologie (Stzw) Ausländer 0 0 0 3 4 7 0 0 0
Summe

0 0 0 14 19 33 0 0 0
    441 Molekularbiologie (Stzw) Inländer 0 0 0 12 10 22 0 0 0
    441 Molekularbiologie (Stzw) Ausländer 0 0 0 7 13 20 0 0 0
Summe

0 0 0 19 23 42 0 0 0
    444 Ökologie (Stzw) Inländer 0 0 0 5 4 9 0 0 0
    444 Ökologie (Stzw) Ausländer 0 0 0 2 2 4 0 0 0
Summe

0 0 0 7 6 13 0 0 0
68 72 140 68 72 140 0 0 0


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 15 44 59 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 6 13 19 0 0 0 0 0 0
Summe

21 57 78 0 0 0 0 0 0
191 Lehramtsstudium Inländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

0 1 1 0 0 0 0 0 0
21 58 79 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Biologie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
437 Biologie Inländer 26 33 59 0 0 0 0 0 0
437 Biologie Ausländer 17 12 29 0 0 0 0 0 0
Summe

43 45 88 0 0 0 0 0 0
438 Botanik (Stzw) Inländer 1 3 4 0 0 0 0 0 0
438 Botanik (Stzw) Ausländer 3 2 5 0 0 0 0 0 0
Summe

4 5 9 0 0 0 0 0 0
439 Zoologie (Stzw) Inländer 5 11 16 0 0 0 0 0 0
439 Zoologie (Stzw) Ausländer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Summe

7 11 18 0 0 0 0 0 0
440 Mikrobiologie (Stzw) Inländer 9 10 19 0 0 0 0 0 0
440 Mikrobiologie (Stzw) Ausländer 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Summe

9 15 24 0 0 0 0 0 0
441 Molekularbiologie (Stzw) Inländer 4 5 9 0 0 0 0 0 0
Summe

4 5 9 0 0 0 0 0 0
444 Ökologie (Stzw) Inländer 1 7 8 0 0 0 0 0 0
444 Ökologie (Stzw) Ausländer 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Summe

4 7 11 0 0 0 0 0 0
630 Biologie [B] Inländer 0 0 0 183 252 435 0 0 0
630 Biologie [B] Ausländer 0 0 0 82 121 203 0 0 0
Summe

0 0 0 265 373 638 0 0 0
830 Mikrobiologie [M] Inländer 0 0 0 10 15 25 0 0 0
830 Mikrobiologie [M] Ausländer 0 0 0 6 4 10 0 0 0
Summe

0 0 0 16 19 35 0 0 0
831 Zoologie [M] Inländer 0 0 0 3 7 10 0 0 0
831 Zoologie [M] Ausländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

0 0 0 4 8 12 0 0 0
832 Botanik [M] Inländer 0 0 0 4 1 5 0 0 0
832 Botanik [M] Ausländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 4 3 7 0 0 0
833 Ökologie [M] Inländer 0 0 0 5 5 10 0 0 0
833 Ökologie [M] Ausländer 0 0 0 2 7 9 0 0 0
Summe

0 0 0 7 12 19 0 0 0
834 Molekularbiologie [M] Inländer 0 0 0 17 21 38 0 0 0
834 Molekularbiologie [M] Ausländer 0 0 0 4 6 10 0 0 0
Summe

0 0 0 21 27 48 0 0 0
71 88 159 317 442 759 0 0 0


Studienrichtung Biologie und Erdwissenschaften (Lehramt an höheren Schulen) Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
445 LA Biologie und Erdwissenschaften Inländer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Summe

0 2 2 0 0 0 0 0 0
445 UF Biologie und Umweltkunde Inländer 0 0 0 15 39 54 11 25 36
445 UF Biologie und Umweltkunde Ausländer 0 0 0 6 12 18 2 6 8
Summe

0 0 0 21 51 72 13 31 44
0 2 2 21 51 72 13 31 44Zusammenfassung Fakultät für Biologie
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 335 465 800 286 385 671 11 25 36
Ausländer 145 200 345 120 180 300 2 6 8
Summe 480 665 1145 406 565 971 13 31 44

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Chemie und Pharmazie

Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 4 0 4 0 0 0 0 0 0
050 Erweiterungsstudium: Ausländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

4 1 5 0 0 0 0 0 0
4 1 5 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der Naturwissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Inländer 43 18 61 0 0 0 0 0 0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Ausländer 22 19 41 0 0 0 0 0 0
Summe

65 37 102 0 0 0 0 0 0
    419 Chemie Inländer 0 0 0 29 5 34 0 0 0
    419 Chemie Ausländer 0 0 0 16 8 24 0 0 0
Summe

0 0 0 45 13 58 0 0 0
    420 Chemie (Stzw) Inländer 0 0 0 4 1 5 0 0 0
    420 Chemie (Stzw) Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 4 2 6 0 0 0
    449 Pharmazie Inländer 0 0 0 10 12 22 0 0 0
    449 Pharmazie Ausländer 0 0 0 6 10 16 0 0 0
Summe

0 0 0 16 22 38 0 0 0
65 37 102 65 37 102 0 0 0


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 12 16 28 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

12 17 29 0 0 0 0 0 0
12 17 29 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Chemie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
419 Chemie Inländer 107 66 173 0 0 0 0 0 0
419 Chemie Ausländer 48 25 73 0 0 0 0 0 0
Summe

155 91 246 0 0 0 0 0 0
420 Chemie (Stzw) Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 0 1 0 0 0 0 0 0
423 UF Chemie Inländer 0 0 0 12 14 26 13 9 22
423 UF Chemie Ausländer 0 0 0 0 1 1 1 2 3
Summe

0 0 0 12 15 27 14 11 25
156 91 247 12 15 27 14 11 25


Studienrichtung Pharmazie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
449 Pharmazie Inländer 90 246 336 0 0 0 0 0 0
449 Pharmazie Ausländer 43 103 146 0 0 0 0 0 0
Summe

133 349 482 0 0 0 0 0 0
133 349 482 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Chemie und Pharmazie
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 256 346 602 55 32 87 13 9 22
Ausländer 114 149 263 22 20 42 1 2 3
Summe 370 495 865 77 52 129 14 11 25

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften

Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der Naturwissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Inländer 20 6 26 0 0 0 0 0 0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Ausländer 10 3 13 0 0 0 0 0 0
Summe

30 9 39 0 0 0 0 0 0
    414 Meteorologie und Geophysik Inländer 0 0 0 2 2 4 0 0 0
    414 Meteorologie und Geophysik Ausländer 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Summe

0 0 0 5 2 7 0 0 0
    415 Meteorologie (Stzw) Inländer 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Summe

0 0 0 2 0 2 0 0 0
    428 Mineralogie und Petrologie (Stzw) Inländer 0 0 0 2 0 2 0 0 0
    428 Mineralogie und Petrologie (Stzw) Ausländer 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Summe

0 0 0 4 1 5 0 0 0
    431 Geologie (Stzw) Inländer 0 0 0 8 0 8 0 0 0
    431 Geologie (Stzw) Ausländer 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Summe

0 0 0 10 0 10 0 0 0
    452 Geographie Inländer 0 0 0 6 2 8 0 0 0
    452 Geographie Ausländer 0 0 0 3 1 4 0 0 0
Summe

0 0 0 9 3 12 0 0 0
    453 Geographie (Stzw) Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
30 9 39 30 9 39 0 0 0


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 27 24 51 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 11 8 19 0 0 0 0 0 0
Summe

38 32 70 0 0 0 0 0 0
38 32 70 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Meteorologie und Geophysik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
414 Meteorologie und Geophysik Inländer 79 18 97 0 0 0 0 0 0
414 Meteorologie und Geophysik Ausländer 45 11 56 0 0 0 0 0 0
Summe

124 29 153 0 0 0 0 0 0
124 29 153 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Erdwissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
426 Erdwissenschaften Inländer 48 27 75 0 0 0 0 0 0
426 Erdwissenschaften Ausländer 33 12 45 0 0 0 0 0 0
Summe

81 39 120 0 0 0 0 0 0
428 Mineralogie und Petrologie (Stzw) Inländer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
428 Mineralogie und Petrologie (Stzw) Ausländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

0 3 3 0 0 0 0 0 0
428 Petrologie (Stzw) Inländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
428 Petrologie (Stzw) Ausländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Summe

2 2 4 0 0 0 0 0 0
431 Geologie (Stzw) Inländer 8 6 14 0 0 0 0 0 0
431 Geologie (Stzw) Ausländer 6 2 8 0 0 0 0 0 0
Summe

14 8 22 0 0 0 0 0 0
434 Paläontologie (Stzw) Inländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
434 Paläontologie (Stzw) Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 1 2 0 0 0 0 0 0
98 53 151 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Geographie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
452 Geographie Inländer 123 65 188 0 0 0 0 0 0
452 Geographie Ausländer 65 37 102 0 0 0 0 0 0
Summe

188 102 290 0 0 0 0 0 0
453 Geographie (Stzw) Inländer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
453 Geographie (Stzw) Ausländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Summe

3 1 4 0 0 0 0 0 0
456 LA Geographie u.Wirtschaftskunde (Stzw) Inländer 2 1 3 1 1 2 0 0 0
Summe

2 1 3 1 1 2 0 0 0
456 UF Geographie und Wirtschaftskunde Inländer 0 0 0 26 22 48 44 34 78
456 UF Geographie und Wirtschaftskunde Ausländer 0 0 0 11 7 18 9 14 23
Summe

0 0 0 37 29 66 53 48 101
193 104 297 38 30 68 53 48 101Zusammenfassung Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 311 151 462 47 29 76 44 34 78
Ausländer 173 76 249 21 10 31 9 14 23
Summe 484 227 711 68 39 107 53 48 101

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik

Bakkalaureatsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
033 Bakkalaureatsstudium Inländer 357 34 391 0 0 0 0 0 0
033 Bakkalaureatsstudium Ausländer 131 13 144 0 0 0 0 0 0
Summe

488 47 535 0 0 0 0 0 0
488 47 535 0 0 0 0 0 0


Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Summe

3 0 3 0 0 0 0 0 0
3 0 3 0 0 0 0 0 0


Magisterstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
066 Magisterstudium Inländer 75 9 84 0 0 0 0 0 0
066 Magisterstudium Ausländer 17 1 18 0 0 0 0 0 0
Summe

92 10 102 0 0 0 0 0 0
92 10 102 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften Ausländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Summe

1 1 2 0 0 0 0 0 0
    880 Informatik Ausländer 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Summe

0 0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 2 1 1 2 0 0 0


Doktoratsstudium der Naturwissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Inländer 61 13 74 0 0 0 0 0 0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Ausländer 50 10 60 0 0 0 0 0 0
Summe

111 23 134 0 0 0 0 0 0
    405 Mathematik Inländer 0 0 0 4 3 7 0 0 0
    405 Mathematik Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 5 3 8 0 0 0
    406 UF Mathematik Inländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
    411 Physik Inländer 0 0 0 40 5 45 0 0 0
    411 Physik Ausländer 0 0 0 22 8 30 0 0 0
Summe

0 0 0 62 13 75 0 0 0
    412 UF Physik Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    412 UF Physik Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 2 0 2 0 0 0
    860 Technische Mathematik Inländer 0 0 0 11 3 14 0 0 0
    860 Technische Mathematik Ausländer 0 0 0 3 1 4 0 0 0
Summe

0 0 0 14 4 18 0 0 0
    880 Informatik Inländer 0 0 0 5 0 5 0 0 0
    880 Informatik Ausländer 0 0 0 23 1 24 0 0 0
Summe

0 0 0 28 1 29 0 0 0
111 23 134 111 23 134 0 0 0


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 69 27 96 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 13 17 30 0 0 0 0 0 0
Summe

82 44 126 0 0 0 0 0 0
82 44 126 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Mathematik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
405 Mathematik Inländer 3 1 4 0 0 0 0 0 0
Summe

3 1 4 0 0 0 0 0 0
405 Mathematik (Stzw) Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 0 1 0 0 0 0 0 0
406 LA Mathematik (Stzw) Inländer 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Summe

1 1 2 1 0 1 0 0 0
406 UF Mathematik Inländer 0 0 0 44 23 67 36 29 65
406 UF Mathematik Ausländer 0 0 0 10 15 25 6 5 11
Summe

0 0 0 54 38 92 42 34 76
5 2 7 55 38 93 42 34 76


Studienrichtung Physik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
411 Physik Inländer 230 40 270 0 0 0 0 0 0
411 Physik Ausländer 56 11 67 0 0 0 0 0 0
Summe

286 51 337 0 0 0 0 0 0
411 Physik (Stzw) Inländer 6 0 6 0 0 0 0 0 0
411 Physik (Stzw) Ausländer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Summe

8 0 8 0 0 0 0 0 0
412 LA Physik (Stzw) Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
412 UF Physik Inländer 0 0 0 22 4 26 28 5 33
412 UF Physik Ausländer 0 0 0 3 2 5 4 1 5
Summe

0 0 0 25 6 31 32 6 38
294 51 345 25 7 32 32 6 38


Studienrichtung Astronomie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
413 Astronomie Inländer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Summe

0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Technische Mathematik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
860 Technische Mathematik Inländer 125 48 173 0 0 0 0 0 0
860 Technische Mathematik Ausländer 36 18 54 0 0 0 0 0 0
Summe

161 66 227 0 0 0 0 0 0
161 66 227 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Informatik Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
521 Informatik [B] Inländer 0 0 0 357 35 392 0 0 0
521 Informatik [B] Ausländer 0 0 0 131 13 144 0 0 0
Summe

0 0 0 488 48 536 0 0 0
921 Informatik [M] Inländer 0 0 0 75 9 84 0 0 0
921 Informatik [M] Ausländer 0 0 0 17 1 18 0 0 0
Summe

0 0 0 92 10 102 0 0 0
0 0 0 580 58 638 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 930 174 1104 560 85 645 64 34 98
Ausländer 307 71 378 212 42 254 10 6 16
Summe 1237 245 1482 772 127 899 74 40 114

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften

Bakkalaureatsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
033 Bakkalaureatsstudium Inländer 220 120 340 0 0 0 0 0 0
033 Bakkalaureatsstudium Ausländer 79 57 136 0 0 0 0 0 0
Summe

299 177 476 0 0 0 0 0 0
299 177 476 0 0 0 0 0 0


Erweiterungsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
050 Erweiterungsstudium: Inländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Summe

1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0


Magisterstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
066 Magisterstudium Inländer 10 8 18 0 0 0 0 0 0
066 Magisterstudium Ausländer 7 7 14 0 0 0 0 0 0
Summe

17 15 32 0 0 0 0 0 0
17 15 32 0 0 0 0 0 0


Doktoratsstudium der Naturwissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Inländer 21 63 84 0 0 0 0 0 0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften Ausländer 8 10 18 0 0 0 0 0 0
Summe

29 73 102 0 0 0 0 0 0
    298 Psychologie Inländer 0 0 0 12 56 68 0 0 0
    298 Psychologie Ausländer 0 0 0 5 8 13 0 0 0
Summe

0 0 0 17 64 81 0 0 0
    481 Sportwissenschaften Inländer 0 0 0 7 6 13 0 0 0
    481 Sportwissenschaften Ausländer 0 0 0 3 2 5 0 0 0
Summe

0 0 0 10 8 18 0 0 0
    482 UF Bewegung und Sport Inländer 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Summe

0 0 0 2 1 3 0 0 0
29 73 102 29 73 102 0 0 0


Doktoratsstudium der Philosophie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
092 Dr.-Studium der Philosophie Inländer 6 1 7 0 0 0 0 0 0
092 Dr.-Studium der Philosophie Ausländer 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Summe

7 2 9 0 0 0 0 0 0
    298 Psychologie Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 0 1 1 0 0 0
    481 Sportwissenschaften Inländer 0 0 0 4 1 5 0 0 0
Summe

0 0 0 4 1 5 0 0 0
    481 Sportwissenschaften (Stzw) Inländer 0 0 0 2 0 2 0 0 0
    481 Sportwissenschaften (Stzw) Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 3 0 3 0 0 0
7 2 9 7 2 9 0 0 0


Lehramtsstudium Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
190 Lehramtsstudium Inländer 48 44 92 0 0 0 0 0 0
190 Lehramtsstudium Ausländer 10 6 16 0 0 0 0 0 0
Summe

58 50 108 0 0 0 0 0 0
191 Lehramtsstudium Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

1 0 1 0 0 0 0 0 0
59 50 109 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Psychologie Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
298 Psychologie Inländer 307 907 1214 0 0 0 0 0 0
298 Psychologie Ausländer 161 434 595 0 0 0 0 0 0
Summe

468 1341 1809 0 0 0 0 0 0
468 1341 1809 0 0 0 0 0 0


Studienrichtung Sportwissenschaften und Leibeserziehung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
481 Sportwissenschaften (Stzw) Inländer 11 4 15 0 1 1 0 0 0
481 Sportwissenschaften (Stzw) Ausländer 7 7 14 0 0 0 0 0 0
Summe

18 11 29 0 1 1 0 0 0
482 LA Leibeserziehung (Stzw) Inländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 0 2 2 0 0 0
482 UF Bewegung und Sport Inländer 0 0 0 46 43 89 8 21 29
482 UF Bewegung und Sport Ausländer 0 0 0 11 6 17 4 0 4
Summe

0 0 0 57 49 106 12 21 33
625 Gesundheitssport [B] Inländer 0 0 0 81 75 156 0 0 0
625 Gesundheitssport [B] Ausländer 0 0 0 30 31 61 0 0 0
Summe

0 0 0 111 106 217 0 0 0
626 Sportmanagement [B] Inländer 0 0 0 94 32 126 0 0 0
626 Sportmanagement [B] Ausländer 0 0 0 34 21 55 0 0 0
Summe

0 0 0 128 53 181 0 0 0
627 Leistungssport [B] Inländer 0 0 0 45 13 58 0 0 0
627 Leistungssport [B] Ausländer 0 0 0 15 5 20 0 0 0
Summe

0 0 0 60 18 78 0 0 0
825 Sport und Bewegungswissenschaft [M] Inländer 0 0 0 10 8 18 0 0 0
825 Sport und Bewegungswissenschaft [M] Ausländer 0 0 0 7 7 14 0 0 0
Summe

0 0 0 17 15 32 0 0 0
18 11 29 373 244 617 12 21 33Zusammenfassung Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 624 1148 1772 303 238 541 8 21 29
Ausländer 274 522 796 106 81 187 4 0 4
Summe 898 1670 2568 409 319 728 12 21 33

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Architektur

Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften Inländer 17 1 18 0 0 0 0 0 0
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften Ausländer 5 2 7 0 0 0 0 0 0
Summe

22 3 25 0 0 0 0 0 0
    600 Architektur Inländer 0 0 0 17 1 18 0 0 0
    600 Architektur Ausländer 0 0 0 5 2 7 0 0 0
Summe

0 0 0 22 3 25 0 0 0
22 3 25 22 3 25 0 0 0


Studienrichtung Architektur Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
600 Architektur Inländer 469 312 781 0 0 0 0 0 0
600 Architektur Ausländer 249 175 424 0 0 0 0 0 0
Summe

718 487 1205 0 0 0 0 0 0
718 487 1205 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Architektur
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 486 313 799 17 1 18 0 0 0
Ausländer 254 177 431 5 2 7 0 0 0
Summe 740 490 1230 22 3 25 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


Fakultät für Bauingenieurwesen

Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften Inländer 21 2 23 0 0 0 0 0 0
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften Ausländer 14 8 22 0 0 0 0 0 0
Summe

35 10 45 0 0 0 0 0 0
    610 Bauingenieurwesen Inländer 0 0 0 12 1 13 0 0 0
    610 Bauingenieurwesen Ausländer 0 0 0 13 8 21 0 0 0
Summe

0 0 0 25 9 34 0 0 0
    611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw) Inländer 0 0 0 6 1 7 0 0 0
    611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw) Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 7 1 8 0 0 0
    615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw) Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
    616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw) Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
    617 Wasser und Umwelt (Stzw) Inländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 0 1 0 0 0
35 10 45 35 10 45 0 0 0


Studienrichtung Bauingenieurwesen Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
610 Bauingenieurwesen Inländer 253 36 289 0 0 0 0 0 0
610 Bauingenieurwesen Ausländer 170 22 192 0 0 0 0 0 0
Summe

423 58 481 0 0 0 0 0 0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw) Inländer 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Summe

3 0 3 0 0 0 0 0 0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw) Inländer 10 0 10 0 0 0 0 0 0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw) Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

11 0 11 0 0 0 0 0 0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw) Inländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw) Ausländer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Summe

2 0 2 0 0 0 0 0 0
617 Wasser und Umwelt (Stzw) Inländer 5 1 6 0 0 0 0 0 0
617 Wasser und Umwelt (Stzw) Ausländer 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Summe

7 1 8 0 0 0 0 0 0
446 59 505 0 0 0 0 0 0Zusammenfassung Fakultät für Bauingenieurwesen
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 293 39 332 21 2 23 0 0 0
Ausländer 188 30 218 14 8 22 0 0 0
Summe 481 69 550 35 10 45 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006


keiner Fakultät zugeordnet

Gewählte Fächer an Stelle der zweiten Studienrichtung Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg. Inländer 0 0 0 47 54 101 0 0 0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg. Ausländer 0 0 0 28 26 54 0 0 0
Summe

0 0 0 75 80 155 0 0 0
0 0 0 75 80 155 0 0 0


Besuch einzelner Lehrveranstaltungen Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen Inländer 35 60 95 0 0 0 0 0 0
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen Ausländer 40 31 71 0 0 0 0 0 0
Summe

75 91 166 0 0 0 0 0 0
75 91 166 0 0 0 0 0 0


Universitätslehrgänge Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
992 Universitätslehrgang Inländer 118 206 324 0 0 0 0 0 0
992 Universitätslehrgang Ausländer 40 46 86 0 0 0 0 0 0
Summe

158 252 410 0 0 0 0 0 0
    100 Business Information Management Inländer 0 0 0 30 5 35 0 0 0
    100 Business Information Management Ausländer 0 0 0 7 0 7 0 0 0
Summe

0 0 0 37 5 42 0 0 0
    176 Lichtgestaltung (MLL) Inländer 0 0 0 6 4 10 0 0 0
    176 Lichtgestaltung (MLL) Ausländer 0 0 0 5 3 8 0 0 0
Summe

0 0 0 11 7 18 0 0 0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation Inländer 0 0 0 4 6 10 0 0 0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 5 6 11 0 0 0
    753 Pastoraljahr Inländer 0 0 0 7 7 14 0 0 0
    753 Pastoraljahr Ausländer 0 0 0 4 2 6 0 0 0
Summe

0 0 0 11 9 20 0 0 0
    810 Grundlagen der Psychotherapie Inländer 0 0 0 6 38 44 0 0 0
    810 Grundlagen der Psychotherapie Ausländer 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Summe

0 0 0 6 41 47 0 0 0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum Inländer 0 0 0 20 80 100 0 0 0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum Ausländer 0 0 0 2 13 15 0 0 0
Summe

0 0 0 22 93 115 0 0 0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama Inländer 0 0 0 1 17 18 0 0 0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama Ausländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Summe

0 0 0 1 18 19 0 0 0
    823 Kommunikation im Berufsleben Inländer 0 0 0 1 6 7 0 0 0
    823 Kommunikation im Berufsleben Ausländer 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Summe

0 0 0 1 9 10 0 0 0
    856 f.Frieden,Entw.,Sicherh.u.Int.Konfl.tr. Inländer 0 0 0 2 1 3 0 0 0
    856 f.Frieden,Entw.,Sicherh.u.Int.Konfl.tr. Ausländer 0 0 0 2 3 5 0 0 0
Summe

0 0 0 4 4 8 0 0 0
    857 Library and Information Studies (akad.) Inländer 0 0 0 0 6 6 0 0 0
    857 Library and Information Studies (akad.) Ausländer 0 0 0 4 8 12 0 0 0
Summe

0 0 0 4 14 18 0 0 0
    894 Informatik für Lehramtsstudierende Inländer 0 0 0 3 1 4 0 0 0
    894 Informatik für Lehramtsstudierende Ausländer 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Summe

0 0 0 4 1 5 0 0 0
    943 für Marketing Inländer 0 0 0 8 16 24 0 0 0
    943 für Marketing Ausländer 0 0 0 2 2 4 0 0 0
Summe

0 0 0 10 18 28 0 0 0
    948 für Tourismus (Grundstufe) Inländer 0 0 0 5 10 15 0 0 0
    948 für Tourismus (Grundstufe) Ausländer 0 0 0 1 3 4 0 0 0
Summe

0 0 0 6 13 19 0 0 0
    955 für Tourismus - Expertenstufe Inländer 0 0 0 1 2 3 0 0 0
Summe

0 0 0 1 2 3 0 0 0
    972 Arbeit und Nachhaltigkeit (SozialwirtIn) Ausländer 0 0 0 11 3 14 0 0 0
Summe

0 0 0 11 3 14 0 0 0
    988 für Controlling Inländer 0 0 0 24 8 32 0 0 0
    988 für Controlling Ausländer 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Summe

0 0 0 24 10 34 0 0 0
158 252 410 158 253 411 0 0 0


Studium für die Gleichwertigkeit Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
996 Studium für die Gleichwertigkeit Inländer 0 3 3 0 0 0 0 0 0
996 Studium für die Gleichwertigkeit Ausländer 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Summe

3 3 6 0 0 0 0 0 0
    101 Rechtswissenschaften Inländer 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    101 Rechtswissenschaften Ausländer 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Summe

0 0 0 2 1 3 0 0 0
3 3 6 2 1 3 0 0 0Zusammenfassung keiner Fakultät zugeordnet
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 153 269 422 165 262 427 0 0 0
Ausländer 83 77 160 70 72 142 0 0 0
Summe 236 346 582 235 334 569 0 0 0

Stand: 22.05.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im Sommersemester 2006

Zusammenfassung
Kennzahl 1 Kennzahl 2 Kennzahl 3
M W S M W S M W S
Inländer 10212 11172 21384 2643 3195 5838 376 981 1357
Ausländer 3944 3936 7880 1012 1127 2139 110 375 485
Summe 14156 15108 29264 3655 4322 7977 486 1356 1842

Stand: 22.05.2006

Erläuterung zur Statistik (UniStEV 2004 Anl. 5)

Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte (SB).

Abkürzungen:
M - männlich
W - weiblich
S - Summe
[B] - Bakkalaureatsstudium
[M] - Magisterstudium

Erstellt von:
Mag. Thomas Hanser (Universität Innsbruck: ZID - Abteilung für Datenanalyse)