Thesaurus: Languages of the bible and of antique translations: Greek words : A

A B G D E Z Ä TH I K L M N X O P R S T Y PH CH PS W H

 

ABBA
ACHREIOS
ADELPHOS   
AGAPÄ
AGAPÄTOS
AGAPAW
AGWN
AISCHROS
AIWNIOS
AKOÄ
AMÄN
ANACHWREW  

AANADEIXIS
ANAGKÄ
ANAKEIMAI
AANDRIZESTHAI
ANEU
ANOMIA
ANTHRWPOS
ANTI
APANTÄSIS
APARCHÄ
APOKALYPSIS
APOKALYPTW

APOKATASTASIS
APOKRINOMAI
ARCHÄ
ARCHAGOS
ARCHWN
ARNION
ARRABWN
ARTI
AUTARKEIA
AUTOS


 

 

Nach oben scrollen