Sprache der Bibel und der alten Übersetzungen : Griechische Lemmata : A


A B G D E Z Ä TH I K L M N X O P R S T Y PH CH PS W H

 


ABBA
ACHREIOS
ADELPHOS         
AGAPÄ
AGAPÄTOS
AGAPAW
AGWN
AISCHROS
AIWNIOS
AKOÄ
AMÄN
ANACHWREW    
AANADEIXIS
ANAGKÄ
ANAKEIMAI
AANDRIZESTHAI
ANEU
ANOMIA
ANTHRWPOS
ANTI
APANTÄSIS
APARCHÄ
APOKALYPSIS
APOKALYPTW
APOKATASTASIS
APOKRINOMAI
ARCHÄ
ARCHAGOS
ARCHWN
ARNION
ARRABWN
ARTI
AUTARKEIA
AUTOS

 

Nach oben scrollen